3H Versnellen en vertragen

Grootheden en eenheden


Grootheid: Onderwerp en meetbaar

Eenheid: De maat waarin je meet.


Omrekenen


Metriek

    1 km   =   1000m


Tijd

    1 h     =  60 min = 3600 s

    1 min =  60 s

    1 dag  = 24 h

    1 Jaar  = 365 dagen


Snelheid


    1 m/s  = 3,6 km/h


Rekenen met gemiddelde snelheid en afstand.


vgemstot / ttot


Uit verhaal:

Afstand en tijd mag je altijd optellen

stot = s1 + s2 + ....

ttot = t1 + t2 + ....


Uit grafiek

neem de top van de grafiek in een s-t diagram om s en t af te lezen.

Versnellen en vertragen met een v-t diagram.


gemiddelde snelheid gebruik je bij het
berekenen van de afgelegde weg.

Bij een eenparige (versneld of vertraagd) beweging:

vgem = (vbegin +veind) / 2

s = vgem x t


Eenparig:

                     Constante snelheid

                     horizontale lijn.


Eenparige versnellen:

                     Snelheid neemt toe

                     Rechte lijn schuin omhoog in v-t diagram

Eenparig vertragen:

                     Snelheid neemt af

                     Rechte lijn schuin omlaag in v-t diagram.Versnellen (a):

                    Hoeveel m/s kom er in 1 sec
                     bij komt of af gaat
                     Hellingsgetal in een v-t diagram
.


Δ (delta) is toename. Dat wat er bij komt.

Maak altijd een driehoek (zie afbeelding)

Δv = veind - vbegin

Δt = teind - tbegin


a = Δv / Δt


Bij eenparig versnelt a positief

bij eenparig vertraagt a negatief